Al repassar el fitxer relatiu a història de Nules m’he trobat amb un apartat denominat “Negres”, un capítol força desconegut. En total s’hi documenten 10 entrades. Probablement, escorcollant més els arxius, aquest nombre podria augmentar.
La presència de negres a Nules podria explicar-se, en part, per la proximitat de la vila a la ciutat de València, un mercat d’esclaus molt actiu als segles XV-XVI. Els negres nulers, pel que sembla, treballaven com a servents. Aviat eren batejats. Obviament, ocupaven l’estrat social més jussà de la vila. En dues ocasions, ni tan sols són nomenats pel seu nom: “negre de Guillem Tolsà” (1525); “negre de Miquel Font” (1551).
El cas més curiós està protagonitzat pel negre de mossèn Miquel Àngel Bonanat, un influent clergue de la parroquial de Nules. Al ser batejat rep el nom del mossén, tot actuant com a compares el jurat en cap de Nules i l’esposa del governador Francés de Móra.
Deixarien descendència, aquests negres? És més que probable, si ens atenem als dos darrers apuntaments.
Heus-ne ací la cronologia documental:
.1525: “extremaunctió ab tres preveres preveres del negre de Guillem Tolsà”. Arxiu Parroquial de Nules, Racional d’aquest any, 29 de maig.
.1535: “Fer[r]ando lo negre”. Arxiu Històric Municipal de Nules, Capatró d’aquest any, f. 161v.
.1548: “al costat de Joan Niquo (o Nicó) lo negre”. AHMN, Capatró d’aquest any, f. 21v.
.1551: “sepultura per lo negre de Miquel Font” APN, Racional d’aquest any, 23 d’octubre.
.1563: “per hun tros figueres als Puiols, era de Johan Tudela lo negre”. AHMN, Capatró de 1563, f. 136.
.1580: Al marge: Lo negre del Sor. rector. “A 25 de mars 1580, dia de la annunciació de Nostra Señora, fou batejat per mi, sobredit mossén Bonanat, lo negre de mon oncle rector. Agué nom Michael Àngel Bonanat. Foren compares los magnífichs Agostí Jordà, jurat en cap, y Francisca Pedro y de Móra, governador”. AHMN, Llibre de Batejos de 1578-1595.
. 1586: Nota marginal: Lo fill de Antoni Garcia, nigri coloris. “A 7 de setembre 1586 fon batejat per lo reverent mossén Frances Ros, prevere, lo fill de Antoni Garcia, negre, y de Maria Fenollet, negra et conjugues. Agué nom Christhophol Sylvestre, foren compares lo magnífich Jaume Blau, mercader, y la magnífica Ysabeth Martí y de Joan Macià Gilabert”. AHMN, Llibre de batejos 1578-95.
.1592: “A 17 de novembre 1592 fonch batejat per mi mossén Joan Àngel Bonanat, rector, lo fill de Antoni Garcia y de Maria Fenollet. Agué nom Andreu Joan. Foren compares Joan Cavaller y Betriu Martí y de Joan Garcia muller”. AHMN, Llibre de Batejos 1578-97.
Il·lustració: Fragment del quadre denominat “Tres muchachos”, Bartolomé Murillo, ca. 1670. Dulwich Picture Gallery (UK).

Negres al Nules del segle XVI

Joan Antoni Vicent Cavaller

Negres al Nules del segle XVI

https://www.facebook.com/groups/49966358588/permalink/10154157022553589/?pnref=story

Història, etnologia, esclaus

Dimarts 13 de desembre de 2016