Contingut

1. Introducció.

2. Transcripció dels documents.

2.1. Informe enviat per l’Ajuntament de Mascarell.

2.2. Resum i dictamen de Madrid.

2.1. Informe enviat per l’Ajuntament de Nules.

2.2. Resum i dictamen de Madrid.

1. Introducció

Presentem a continuació la transcripció d’un document de 1770 conservat a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid: “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido” que aporta precioses informacions sobre la història de Nules i Mascarell, i més concretament sobre les confraries existents al nostres pobles en aquell moment. Este document ja el va publicar Josep Romero Beltrán en 2018 al seu bloc Venim del nord, venim del sud, amb una introducció molt interessant; en esta ocasió només hem fet alguna xicoteta correcció en el format i hem afegit els resums i el dictamen amb les recomanacions a cada festa amb què tancaven l’informe.

Per posar en context el document fem ús d’una introducció de l’historiador i arqueòleg Jordi López Vilar:

Les confraries eren l’estructura associativa més comú de l’antic règim. El seu nombre havia anat creixent d’ençà el Concili de Trento, i aquestes associacions seglars dirigides per l’estament eclesiàstic local, principalment parròquies i convents, havia fet fortuna. Hom calcula que a mitjans de segle XVIII hi havia més de 30.000 confraries a la Península Ibèrica.

Des del punt de vista il·lustrat, les confraries representaven una expressió de superstició popular irracional que calia redirigir. A més, posseïen béns i rendes que escapaven del control estatal. Tot plegat, era un problema i un element més de tensió en les relacions entre l’absolutisme borbònic i l’Església. En aquest sentit, l’Estat va obrir un nou front per a la reforma de les confraries —que finalment quedaria en no-res— però abans necessitava conèixer el seu estat. Per això va manar elaborar un estudi en base a una sèrie d’informes que arribarien de totes les poblacions: és el “Expediente de Cofradías”. Aquest, s’elaboraria en temps de Carles III, el qual va pressionar cada cop més l’església, propiciant l’expulsió dels Jesuïtes, entre altres mesures orientades a limitar el poder eclesiàstic.

El 28 de setembre de 1770 el comte d’Aranda enviava una circular reclamant la notícia exacta de totes les confraries, congregacions, germandats, gremis i qualsevol associació de cada població, amb les funcions que desenvolupaven anualment i el seu pressupost. El resultat final va ser de 19.024 confraries per a la Corona de Castella i 6.557 per a la Corona d’Aragó, amb una despesa conjunta estimada superior als 11.500.000 de rals, tot i que possiblement era molt més alta a causa de les ocultacions que de ben segur van existir.

La digitalització cada cop major de documents arxivístics ha permès visualitzar amb comoditat l’informe corresponent al corregiment de Castelló —en el qual es troben Nules i Mascarell—. És el “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido” (Archivo Histórico Nacional, Consejos, 7105, Exp. 63, N. 12 = http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/6848953?nm), un lligall de 66 + 19 fols. L’informe original de Mascarell ocupa quatre pàgines (folio 38, o, en la versió digital, pp. 81-84; resum i dictamen p. 169), i el de Nules onze (folio 42, pp. 90-100; resum i dictamen 170-172). Al final del document hi ha un resum, el “Estado general de las cofradías, hermandades, congregaciones y festividades de los pueblos que comprende el corregimiento de Castellón de la Plana (Reino de Valencia) y dictamen puesto al final de cada uno de dichos pueblos”, on es fa un breu resum de les confraries, la despesa que fan i una proposta de reforma: no hi ha res a dir per al cas de Mascarell, però a propòsit de Nules es demana que totes les festes religioses es reduisquen als actes religiosos per evitar les despeses en actes profans.

Com que este control només anava adreçat a formes d’associacionisme, queden fora de l’informe moltes activitats religioses i profanes que sabem que es celebraven a bastament, com altres processons, cercaviles, romeries, rogatives, misses cantades, predicacions, festes de bous, joies de cavalleries, balls, porrats, representació de comèdies, focs artificials, sons i lluminàries, etc., que incloïa Vicent Felip i Sempere al seu text Festes i celebracions a la Vila de Nules (segles XVI-XVIII), on es pot apreciar que les festes no es limitaven a les descrites en este document.

2. Transcripció dels documents

2.1. Informe enviat per l’Ajuntament de Mascarell

Segell “CAROLUS III·D·G·HISPANIAR·REX”

para despachos de oficio quarto…

SELLO QVARTO AÑO DE MIL SETECIENTOS Y SETENTA

Relación hecha por la Justicia y Regimiento de esta Villa de Mascarell en virtud de la Orden expedida por el Exselentísimo Senor Conde de Aranda con fecha de veinte y ocho de Octubre de mil setecientos y Setenta, y recibida en esta Villa de a treinta del mismo mes y año y es del thenor siguiente

Cofadria el Nombre de Jesús

En el dia seys del mes de Enero del año mil quinientos ochenta y ocho se fundó dicha Cofadria en la Parroquial Yglecia de esta dicha Villa por el Padre Fray Fransisco Mentor de la Orden de Predicadores, y conventual en la de Castellon de la Plana, como Comicionado hapostolico, y de Orden de su General-el Padre Sixto Fabro de Luque, segun la Bula que empiesa: Nos Frater en la qual se le dan facultades para enoblecer dicha Cofadria por los Sumos Pontifises: Pio quarto, y Pio quinto y Gregorio desimo tercio con todo lo demas que en ella se narra Es.ra recibida por Jayme Ferrer, Notario publico. La qual esta confirmada por el Ordenario Ecleciastico.

En esta Cofadria se saca un Clavario o Mayordomo, y un Mayoral los quales el dia de la Sircuciceon del Señor hazen una Fiesta, y dan de limosna tres libras dies sueldos, y esta se recoge de los vesinos de dicha Villa que pagan anualmente siete dineros por cada uno

Distribucion

Al cura se da de Limosna por Misa conventual en dicha Fiesta £ 10ꝸ
Por la Prosesion £ 02ꝸ
Al dia siguiente de la Fiesta por un Aniversario £ 10ꝸ
Por el Sermon y cargo del Predicador en el dia de la fiesta 1£ 10ꝸ
Lo harriba contenido es la presiso que se gasta en dicha fiesta, y es voluntad del Clavario o mayordomo traher hasistencia de Fuera que da de Limosna £ 10ꝸ

Gastos voluntarios

Por un Pan Bendito que hasen en dicho dia de la fiesta 1£ 10ꝸ
Fuegos Artificiales 3£ ꝸ
Si combidan alguno a Comer de aquí no exceden 1£ ꝸ
Importa todo el gasto 8£ 12ꝸ

Cofadria de la Virgen del Rosario

Se fundó dicha Cofadria el dia veinte y tres del mes de Febrero de mil seyscientos dies y seys recibio la escritura de la Fundacion Marco Antonio Ximenes, y se renovó dicha Cofadria dia dies y seys de Agosto de mil seyscientos noventa y ocho y ultimamente se halla haprovada por el Ordenario en las visitas de esta Yglecia.

Para el gasto de esta Cofadria y el dia de su Fiesta que es el primer Domingo de Octubre, se reparten anuales entre los vesinos a siete dineros cada uno anuales que acomulados a una suma su total importe es                                                                                           3£ 10 ȴ

Distribucion de las dichas

Se da de Limosna por la Misa y Prosesion £ 12ꝸ
Por el Sermon y gasto del Predicador 1£ 10ꝸ
Y al dia sigte. un aniversario £ 10ꝸ
2£ 12ꝸ

Gastos Extraordinarios y voluntarios

Por los Fuegos Artificiales 3£ 1ꝸ
Por traher hasistencia de Fuera £ 10ꝸ
Por un pan Bendito que se hase 1£ 10ꝸ
Por la Comida de aquel dia
6£ 00ꝸ

Cuya Relacion la tenemos hecha a nuestro entender fiel y legal serun no lo manifiesta el libro de las hapuntaciones, de dichas Cofadrias que se halla en dicha Yglecia Parroquial, y en quanto al gasto por haver sido algunos de nosotros Clavarios ya para que conste donde Convenga y nesesario sea damos la presente en dicha Villa de Mascarell a los sey dias del mes de Diciembre del año de mil setecientos y setenta, y firmamos los que sabemos y por los que no de su Orden lo firmo; Emendados: Quinientos = Procesion = y Noviembre no se dude

Matheo Gavalda R.r        Josef Pallester diputado

Bertomeu Moles R.r        Bme. Rosell Fiel de Fechos

2.2. Resum i dictamen de Madrid

Mascarell

Num.o 1.o
Cof.a El Nombre de Jesus.
Se alla una cofadria en este pueblo, con el titulo El dulse nombre de Jesus, aprovada por el ordinario, hacen la Fiesta de la Circuncision el V.or, y en funcion de Yglesia se gastan 8 Pesos y 1/2, y se paga de limosna q.e dan los vecinos.

Num.o 2o.
Cof.a del Rosario
Otra Cofadria de Ntra Señora del Rosario aprovada por el Ordinario: Celebra su fiesta de Yglesia, en cuya funcion se gastan ocho Pesos, y ½ q. se paga de limosna de los vecinos.

=Dictamen.
No se ofrece que decir.=

2.1. Informe enviat per l’Ajuntament de Nules

Relacion de las Cofadrias y Hermandades de la Villa de Nules el año 1770.

Segun dentro

En la Villa de Nules y dia 15 el mes Noviembre del año 1770. Estando en la Casa de Cabildo de la misma, los Señores Fran.co Guesa Alc.de ordinario primero, D.n Vicente Font y Sorrosal, Pasqual Ferrando, Pasqual Canós, y Joseph Puçol Reg.r, Manuel Soler y Juan Soriano Diputados, Joseph Castelló y Blasco Síndico procurador general, y Mariano Estella síndico personero del Comun, Fran.co Martí Alc.de segundo Ordinario, Joaq.n Mechó y Joseph Castañer Alc.es de la Hermandad. En cumplimiento de orden expresada por el Ex.mo Señor Conde de Aranda de fecha de 28 de Setiembre pasado de proximo, y comunicada á esta Villa por D.n Juan Garcia de Avila, Alc.de mayor de la Villa de Castellon de la Plana, en 29 Octubre de este año, que trata sobre las ermandades, Cofadrias, Congregaciones, Gremios, y quales quiera otras especies de gentes Colegiadas, que Celebren una ó mas fiestas en el año, ya con la funcion de Yglesia, ya con otras extensiones de gastos, bien sea á costa del comun de sus individuos, ó Mayordomos, ermanos mayores, ó rentas, ó dotacion de los pueblos, si están aprovados por el Real Consejo, y quales solo por el Ordinario eclesiastico, y quales sin aprovacion del Consejo, y del Ordinario. Hecha averiguacion, y tomado las mas positivas noticias de quanto queda expuesto, como y tambien del tanto, que cada año expenden y se gastan los Clavarios, y Mayorales en las festividades de Yglesia, fuegos artificiales, y otros gastos indispensables a nombre de Clavarios, y Mayorales del Santissimo sacramento, de la Purissima Sangre, de Nuestra señora del Rosario, Purisima Concepcion, de la Misericordia, Ermandad de Nuestro Serafico padre san Francisco de Asís, y San Antonio, Nuestra Señora de la Soledad, los Patronos San Bartholome y San Jayme, San Vicente Ferrer, y San Miguel: es así=

Sean los primeros los Clavarios, y Mayorales del Santissimo Sacram.to los que comunmente expenden de sus propios por otros motivos de festividades de Yglesia, fuegos artificiales, y demas gastos indespensables por lo menos 104£ ꝸ
Los de la Sangre por los motivos otros en la partida anteriormente en dos funciones en el año 74£ 8ꝸ
Los Clavarios, y Mayorales de Nuestra Señora del Rosario, por los motivos arriba otros 40£ ꝸ
En la de la Purísima Concepcion hecha por las Doncellas 30£ ꝸ
Por la de la Misericordia gastan los Clavarios y Mayorales por los motivos que ya quedan referidos 30£ ꝸ
En la de la Hermandad de Nuestros Seraficos Padres San Francisco de Asis y San Antonio se gastan los que la hacen por los motivos arriba expuestos por lo menos 20£ ꝸ
Por la de los Patronos San Bartholome y San Jayme por lo que pertenese á lo que la Villa gasta de sus Propios con arreglo á la Dotacion annualm.te 15£ ꝸ
Por la de San Vicente Ferrer gastan los Clavarios y Mayorales por los motivos arriba otros por lo menos en cada año 100£ ꝸ
Y por la de San Miguel gastan los Clavarios y Mayorales por los motivos otros arriba anualm.te por lo menos 100£ ꝸ
Por la de los dichos Patrones San Bartholome fiesta hecha por los Clavarios y Mayorales 30£ ꝸ
Por la de Nuestra Señora de los Desamparados por su Clavario solo 15£ ꝸ
658£ 08ꝸ

Fiestas hechas anualm.te por las calles y arravales á nombre de Porrates

San Joaquin, en el arraval dicho de Valencia 6£ 00 ꝸ
Calle de Santa Ysabel hace la fiesta á dicha santa su gasto 3£ 00
San Roque en su misma calle su coste de fiesta 3£ 10ꝸ
La Sangre, los de la calle á su nombre, su coste 4£ 00ꝸ
Calle de los Santos de la Piedra por las dos festividades a otros santos, su coste 4£ 8ꝸ
Calle Santa Maria fiesta al mismo nombre su coste 2£ ꝸ
Calle de San Antonio fiesta al dicho santo su importe 5£ 00ꝸ
Calle de San Francisco de Asis fiesta al mismo nombre su coste 3£ 00ꝸ
Calle del Hospital á nombre de San Blay fiesta su coste 2£ 00ꝸ
Calle de San Mig.l fiesta al dicho santo su coste 3£ 00ꝸ
Nuestra Señora del Carme, bajo el Portal dicho de Valencia su fiesta, el coste 3£ 00ꝸ
Arraval de Villa-Real fiesta á Santa Theresa su coste 6£ 00ꝸ
703£ 6ꝸ

Estas son las festividades que anualmente se hazen en la referida Villa cada año. Y en quanto a la hermandad, de dicho nuestro Padre Serafico San Fransisco siendo muchas las Cabezas de casas que estan halistadas al tiempo del Yngreso pagan un sueldo, y cada semana un dinero: Sirve esta limosna para hacistir a los hermanos enfermos, y al que muere se selebran para su alma que ocho misas resadas: Hasí dicha hermandad como tambien la Cofadria a nombre de nuestra Señora del Rosario lo que mas se ha podido saber que tiene en su origen y consesion de los Generales de nuestro Padre San Fransisco, y de Santo Domingo, sin que se sepa ni los demas contenidos en ese manifiesto tengan haprobacion del Real Consejo, ni del Ordinario Eclesiastico mas que una mera y piadosa introducion en algunas antigua y en otros moderna: Las referidas Festividades se hasen en la Parroquial Yglecia de dicha Villa por sus recidentes y en el Convento de Carmelitas descalsos de la mesma hay una Cofadria y hermandad a nombre de nuestra Señora del Carmen, y el Origen de esta con sus sircunstancias lo manifiesta lo manifiesta y expone Fray Francisco de San Juan prior actual en dicho Convento en un papel firmado de dicho Prior de fecha de veinte y dos de Noviembre de este corriente año mil setecientos y setenta que presentamos sin poder decir nosotros tenga haprobacion del Consejo, ni del Ordenario Eclesiastico mas que lo que queda anotado endicho papel: esto es quanto en obedecimiento y cumplimiento de la citada Orden podemos decir y informar a VS.a y lo firmamos a excemcion de dicho Fran.co Guesa, Juan Soriano, Joseph Castañer en dicha Villa de Nules y de á veinte y dos del mes de Noviembre del año de mil setecientos y setenta.

D.n Vizt.e Font i Sorrosal                Pasqual Canos

Pasqual Ferrando                                            Manuel Soler

Joseph Puchol                                                  Mariano Estella

Joaquin Mecho                                                Fransisco Marti Alcalde

Jph Castelló

—-

En cumplimiento de lo mandado por su Mag.d en asumpto de Cofradias, que se me ha hecho saber por la Justicia de esta Villa de Nules, digo que en este Convento de Carmelitas Descalzos de la mencionada Villa, esta fundada con la licencia Gen.l que tiene para todos los Conventos y otras partes del mundo Christiano N. Religion de Carmelitas, concebida por la Santidad de Clemente octavo, y con aprobacion del ordinario de Tortosa despachada en Tortosa a veinte dias del mes de Noviembre del año mil seiscientos ochenta y tres, la Cofradia de N. Señora del Carmen, y hermandad del S.to Escapulario. No tiene constituciones aprobadas por el Ordinario que observen sus individuos; ni renta á fondo alguno que produzca emolumentos, ni cosa segura, pues á quantos quieren ser admitidos á ella no es mas necesario para el logro de sus gracias espirituales , que pedir á qualquiera Religioso le inscriva en el libro: los q. viven en la Villa suelen dar graciosam.te de entrada un sueldo, si pueden, y esse regularm.te no le pagan de Contado, sino al tiempo de las fiestas; y para esso la Cofradia les viste un escapulario q. valdra otro sueldo ó tal vez algo mas: esse corto producto que por ser gracioso aun es incierto, se consume en la construccion de semejantes escapularios para vestirlos a los q. de nuevo son admitidos, como tambien en el gasto de la cera necesaria para la procesion que cada mes se hace por la angosta plaçuela que antecede a la puerta de la Yglesia del Conv.to para hacer los quatro escapularios que cada mes se sacan por suerte entre los que concurren a la funcion de la procesion, y para el preciso adorno de Guion, S.ta Imagen de Maria Santissima, y andas en q. se coloca para salir procesionalm.te. Fuera de lo dcho todos los años, en el dia que se celebra la Fiesta de N.a S.a del Carmen, hai sermon, procesion por uno de los arrabales de dicha Villa, con una decente y moderada iluminacion del Altar, en q. se colocaran de 24 á quarenta luces a lo sumo, y para ayuda de esse gasto concurren con diez libras moneda de ese Reyno un Clavario, y dos Mayorales: esto es diez libras repartidas entre los tres, y a su voluntad con algunos costos que siendo siempre de poco coste, en ese poco ai variedad, (…) la mayor o menor posibilidad o piedad de los mismos; para empleo de Clavario y Mayoral ellos mismos se concordan: de manera que el Convento no percive emolumento alguno de dicha fiesta o Cofradia, así como es verdad que nada gasta de su propiedad (…), vastando para los dchos precisos moderados gastos, aquella limosna con que concurren los que de nuevo entran, y las demas que graciosam.te apronta la piedad de Clavario y Mayorales.

Este es el principio y estado de la Cofradia o Hermandad de N.a Señora la Virgen Maria del Carmen fundada y esta (…) Convento de la Villa de Nules, el qual doi a requerimiento de la Justicia de la misma para que lo presente donde convenga el dia 22 de Noviembre del año 1770.

Fr. Fran.co de San Juan
Prior

Devo añadir que esta hermandad y Cofradia se puso en la (…) forma en el año 1765 alistandose á ella ademas de los q. estaban (…) titulo de Cofrades, otros que tienen el de hermanos; para (…) mision contribuyen con la limosna, si estaban alistados, como (…) de un sueldo, si no lo estaban de 18 dineros, y en ambos casos (…) un escapulario: no celebran funcion alguna, solo (…) un domingo cada mes, comulgan en la Capilla de la hermandad, y acabada la misa de Gracia, para ellos por suerte quatro escapularios. Si alguno de ellos fallece y se entierra (…) habito de este Convento, dando su limosna dentro del año le celebran sin estipendio cinco Missas rezadas y un Aniversario Cantado: deviendose advertir que cada casa de la Villa donde hai alistado uno, dos, tres, quatro, ó mas hermanos contribuye anualm.e con 4 £ moneda de este Reyno para las piadosas funciones, bien entendido que pagan en frutos, y que pueden de manera q. desde el año 1765 en q. se puso en essa (…) hai muchas casas q. todavia nada han pagado: en (…) año se alistaron 280 casas, y desde aquel año hasta (…) solo ha crecido dicho numero hasta el de 309 casas, y este es el estado presente q. certifico, ut supra

Fr. Fran.co de San Juan
Prior

2.2. Resum i dictamen de Madrid

Nules

Num.o 1.o
Clavario del Santisimo Sacra.to
El Clavario y Mayorales del S.mo Sacramento pagan de sus propios en funcion de Yglesia y fuegos artificiales 104 Pesos.=

Num.o 2.o
Fiesta de la Sangre
Los de la Purisima Sangre de Jesua gastan de sus propios caudales en dos funciones al año e Yglesia y fuesgos 74 Pesos y ½. =

Num.o 3.o
Cof.a del Rosario
Se alla una cofadria se ignora su aproacion, y los cofadres gastan de sus caudales en una fiesta de Yglesia y fuegos 40 Pesos.=

Num.o 4.o
Fiesta de la Purisima
En una fiesta de la Purisima concepcion hecha por las Doncellas gastan estas de su caudal 30 Pesos.=

Num.o 5.o
Fiesta á Ntra. S.a de la Miseri.a
En una fiesta á Ntra S.a de la Misericordia gastan el Clavario y Mayorales de su caudal propio 30 Pesos.=

Num.o 6.o
Herm.d de S.n Fran.co
Se alla una Hermandad de S.n Fran.co cuya provacion se ignora, y en la fiesta q.e hacen los Hermanos gastan estos de sus propios 20 pesos.=

Num.o 7.o
Fiesta a Ntra. S.a de la Soledad
Se hace una fiesta á Ntra. S.a de la Soledad y gastant de su caudal el Clavario y Mayorales 100 pesos.

Num.o 8.o
Fiesta á los S.tos Patronos
La Villa hace fiesta á sus Patronos S. Bartholome y S. Jayme, y paga de sus propios 15 pesos señalados por el Consejo en el Reglam.to.=

Num.o 9.o
Fiesta á S. V.te Ferrer
Se hace una fiesta á S. Vicente Ferrer, y gastan el Clavario y Mayorales q. nombran de su caudal 100 pesos.=

Num.o 10.o
Fiesta á S. Miguel
Otra fiesta á S. Miguel, y en ella gastan el Clavario y Mayorales de su bolsillo 100 pesos.=

Num.o 11.o
Fiesta á S. Bartholome
Otra á S. Bartholome en q. gastant el Clavario y Mayorales 30 pesos de su Bolsillo.=

Num.o 12.o
Fiesta á Ntra. S.a de los Desamparados
Se hace una fiesta á Ntra Señora de los Desamparados en que gastan el Clavario y Mayorales de su Bolsillo 15 pesos.=

Num.o 13.o
Fiestas de las calles
Hacen los vecinos de 12 calles su fiesta cada una al S.to de su invocacion, q. el gasto de todas ellas asciende á 44 pesos y ½.=

Num.o 14.o
Cof.a de Ntra Señora del Carmen
En el Convento de Carmelitas descalzos se alla una Cofadria con titulo de Ntra S.a del Carmen con aprovacion del Ordinario, y no tiene gasto alguno.=

Dictamen.

Todas las fiestas de esta Villa de Nules, convendrá queden reducidas á funcion, solamente, de Yglesia, para evitar el gasto reparable de profanidad. Y por lo que respecta á la del Smo. Sacramento, y Purissima Sangre (N.os 1o y 2o) que se nombren tres sugetos y será mas llebadero el gasto, que há hora tiene otro.=

Les confraries de Nules i Mascarell l’any 1770

Títol Les confraries de Nules i Mascarell l’any 1770
Bibliografia “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido”. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 7105, Exp. 63, N. 12, accessible a http://pares.mcu.es/ParesBusquedas
20/catalogo/show/6848953?nm

Introducció de Jordi López Vilar.

Etiquetes Documents, història, associacionisme, festes, religió, Mascarell,
Data de la publicació Dilluns 18 d’octubre de 2021

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *